I Stadsskogen finns ett bevarat område med ädellövskog för att du skall ha tillgång till spännande aktivets- och rekreationsplatser. Här blandas ek, björk, gran och hassel där vandringsleder bjuder på vackra promenadstråk under bladverket. Skogsområdet räknas som nyckelbiotop vilket innebär att det har en speciell naturtyp med stor betydelse för skogens flora och fauna.